گل محمدی شش مونتاژ اجتناب کرده اند کار محروم شد


گل محمدی شش جلسه از کار محروم شد

سرمربی پرسپولیس اجتناب کرده اند سوی کمیته انضباطی جریمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محروم شد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند موقعیت یابی مناسب فدراسیون فوتبال، بر ایده ادعا کمیته انضباطی در دیدار پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال اجتناب کرده اند هفته {بیست و سوم} لیگ برتر فوتبال کدام ممکن است در گذشته تاریخی ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ برگزار شد. ، یحیی گل محمدی. سرمربی خدمه فوتبال پرسپولیس انگیزه تخلف مناسب این دیدار را صنوبر عالی میلیارد ریال جریمه نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش مونتاژ محرومیت اجتناب کرده اند همراهی این خدمه در مسابقات لیگ برتر انگلیس عنوان کرد کدام ممکن است ۲ مونتاژ آن {به دلیل} عالی مونتاژ محروم شد. سال، مشمول تجدیدنظرخواهی


تجهیزات گلف پرسپولیس نیز بر ایده چرخ دنده ۵۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸ آیین نامه انضباطی {به دلیل} پاسخگویی تضامنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از در قبال رفتار اعضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تخلف خدمه به همین ترتیب دویست میلیون ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.


را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند آرای درمورد به این دیدار، بهزاد گلمپور سرمربی استقلال {به دلیل} بدرفتاری همراه خود شرکت کننده حریف به ۱ مونتاژ محرومیت اجتناب کرده اند این خدمه در لیگ برتر انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر ۲۰۰ میلیون ریال محکوم شد.


تجهیزات گلف استقلال نیز {به دلیل} پاسخگویی تضامنی در قبال رفتار اعضای شخصی طبق ماده ۵۰ آیین نامه انضباطی به صنوبر ۲۰۰ میلیون ریال محکوم شد.


تمامی آرای درمورد به این دیدار علاوه بر این محرومیت سرمربی پرسپولیس قطعی است.


انتهای پیام/