گوشت، مرغ، شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنج چقدر پرهزینه شده است؟
آمارهای چاپ شده شده اجتناب کرده اند سوی وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش (سامت) نماد می دهد کدام ممکن است قیمت برنج، شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت در بهمن ماه ۱۴۰۰ بین ۲۱.۸ به همان اندازه ۱۰۷.۶ نسبت مرتفع است کدام ممکن است بیشترین افزایش قیمت برای ۲ نوع برنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنج ایرانی است. . قند.