یک بار دیگر برای احیای برجام آماده شوید
مذاکرات هسته ای و از همه مهمتر احیای برجام اکنون در یکی از پیچیده ترین، حساس ترین و در عین حال مبهم ترین مقاطع به سر می برد تا جایی که پس از ۱۴۳ روز از بن بست مذاکرات وین گذشت و حتی در با وجود شکست در نشست دوحه، این جو احمقانه عملاً هر تحلیلی را غیرممکن کرد و او ارزیابی نهایی را گرفت.