۶ خوراکی ضد ناامیدی برای فصل بهارلیکوپن فعلی در هندوانه به کاهش خطر تحریک مرتبط همراه خود فروپاشی ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً ناامیدی {کمک می کند}. هندوانه علاوه بر این محتوای لیکوپن، خوب انواع برتر در مقابل غذاهای خوب است.