۱۰ خطا غذایی کدام ممکن است ممکن است را اضافه وزن می تنبل
{افرادی که} آهسته وعده های غذایی می خورند در هر وعده ۶۶ انرژی کمتر می خورند. پس بیشتر است سرعت شخصی را کم کنید.