۱۰۷ هزار نفر اجتناب کرده اند نمایشگاه اثیری ریحان آفتاب دزفول بازدید کردند


سرپرست روابط نهایی پایگاه چهارم صیادی وحدتی دزفول ذکر شد: اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری به همان اندازه هفتم فروردین ۱۰۷ نفر اجتناب کرده اند نمایشگاه اثیری راهیان آفتاب دزفول بازدید کرده اند.

فرامرز محمدی نژاد افزود: بیستمین نمایشگاه راهیان آفتاب پس اجتناب کرده اند ۲ سال وقفه {به دلیل} شیوع کرونا امسال مجددا سازماندهی شد کدام ممکن است همراه خود استقبال خوشایند مردمان مواجه شد.
وی یکپارچه داد: امسال جدا از مهمانان نوروزی، امسال شاهد بازدید خودجوش اجتناب کرده اند درگاه النور برای برگزاری نمایشگاه بودیم به منظور که این نمایشگاه روزانه بین ۱۵ به همان اندازه ۲۰ هزار بازدیدکننده دارد.
سرپرست روابط نهایی پایگاه چهارم صیادی واحدی دزفول همراه خود دقیق اینکه این نمایشگاه به همان اندازه ۱۳ فروردین پذیرای بازدیدکنندگان است، پیش سوراخ بینی کرد به همان اندازه نوک سال انواع بازدیدکنندگان به ۱۸۰ به همان اندازه ۲۰۰ هزار نفر برسد.
وی یکپارچه داد: اتاقک های این نمایشگاه در سه بخش باکلاس، هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش باکلاس برای ادغام کردن اتاقک های قرآن کریم، نهج البلاغه، محصولات باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب است.
محمدی نژاد ذکر شد: بخش هنری نمایشگاه برای ادغام کردن دستاوردهای خدمه پهپاد، منقل نشانان، جهاد خودکفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بخش ها است.
را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: در نیمه تولید دیگری بسیاری از جنگنده نهاجا به در کنار ۲ سورتر پرواز برای کنجکاوی مندان به حاضر گذاشته شده است.
سرپرست روابط نهایی پایگاه چهارم شکاری واحدهای دزفول دقیق کرد: این نمایشگاه اجتناب کرده اند ساعت ۹ الی ۱۲ صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ساعت ۱۵ الی ۱۸ برای بازدید علاقمندان دایر است.
وی اجرای سربازان را اجتناب کرده اند تولید دیگری نیمه های این نمایشگاه برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در نیمه محتوا راویان هشت سال حفاظت مقدس را روایت می کنند.
محمدی نژاد ذکر شد: ارائه دهندگان پذیرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت روزانه به ۵۰۰ به همان اندازه ۱۰۰۰ زائر حاضر تبدیل می شود.

پایگاه چهارم شکاری دزفول شناخته شده به عنوان اولین پایگاه اثیری در هشت سال حفاظت مقدس از دوام زیادی را اجتناب کرده اند شخصی آرم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلبانان دلیر این پایگاه در حفاظت اجتناب کرده اند آسمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهن اسلامی رشادت های وصف ناپذیری اجتناب کرده اند شخصی آرم دادند.
این پایگاه کدام ممکن است در هشت سال حفاظت مقدس شناخته شده به عنوان پایگاه از دوام شناخته می شد، در دوران حفاظت مقدس ۵۰ خلبان شهید را تقدیم حفاظت اجتناب کرده اند اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهن کرد.
این حکومت علاوه بر این ۴۵۰ شهید، رزمنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزاده تقدیم میهن اسلامی کرد.