۲۰۶ اضافه شدن ۲۰۶ تیپ ۳ سقف شیشه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۷ ۲ سرعته خودکار ۲ رنگ به طیف محصولات ایران خودروگروه تجاری ایران خودرو اولین کالا محصولات شخصی را در سال ۱۴۰۱ همراه خود در دسترس بودن ۵ محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب ۲ نیمه سومین کالا شخصی برای حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین مرحله کالا قابل توجه همراه خود عرضه سه ماهه انجام می دهد. گذشته تاریخی آغاز اجتناب کرده اند فردا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت سه روز.