۲۹۸۷ فرد مبتلا جدید کووید ۱۹ در ملت ایجاد شد


2987 بیمار جدید کووید 19 در کشور شناسایی شد

وسط روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت اجتناب کرده اند ایجاد ۲۹۸۷ فرد مبتلا جدید کووید۱۹ در ملت خبر داد.


به گزارش ایلنا، وسط روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت ادعا کرد: تاکنون ۶۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۸ نفر در نوبت اول، ۵۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۷ نفر در نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۸ نفر. اشخاص حقیقی در نوبت سوم دوز واکسن کرونا انواع کل واکسن های تزریق شده در ملت به ۱۴۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۳ دوز رسید.


ساعت شب قبلی ۹۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶ دوز واکسن کرونا در ملت تزریق شد.


اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه در این زمان ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ بر ایده معیارهای تشخیصی آخرین، ۲۹۸۷ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید ۱۹ در ملت ایجاد شدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۴۰۹ نفر در بیمارستان بستری شدند.


مجموع قربانیان به کووید-۱۹ در ملت به ۷۱۵۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۳۳ نفر رسید.


متاسفانه طی ۲۴ ساعت قبلی ۴۹ نفر اجتناب کرده اند قربانیان به کووید جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۸ نفر رسید.


خوشبختانه به همان اندازه کنون ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۵ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ها ترخیص شدند.


۱۵۵۱ فرد مبتلا تحت تأثیر کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تحمل مراقبت هستند.


تاکنون ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۵۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۹ آزمایش تشخیصی کووید ۱۹ در ملت {انجام شده} است.


در جاری حاضر ۲۴ شهر زرشکی، ۶۸ شهر نارنجی، ۳۰۶ شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ شهر آبی هستند.


انتهای پیام/