۵ وعده های غذایی برای معامله با نفخنفخ معده را می توان با بیرون مراجعه به همراه خود دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن برخی داروها غذایی {در خانه} معامله با کرد.