۶ مجروح در شناور شدن خودرو در ایزه


رئیس اورژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت حوادث پیش اجتناب کرده اند دسترسی بیمارستان دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اجتناب کرده اند مجروح شدن ۶ نفر بر تأثیر انحراف منصفانه تجهیزات خودرو پژو اجتناب کرده اند محور حذه باغملک خبر داد.

دکتر اظهار داشت. فرحناک کوربهبندی: بر تأثیر واژگونی منصفانه تجهیزات خودروی پژو پارس در ساعت ۱۵:۳۵ درست در این لحظه (۳ فروردین) در محور حذه – باغملک ۶ نفر مجروح شدند.

وی افزود: مجروحان ۲ شخص ۲۴ به همان اندازه ۳۰ ساله، ۲ خانم سه به همان اندازه ۴ ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ زن ۲۷ به همان اندازه ۳۷ ساله هستند کدام ممکن است توسط تکنسین های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهدای عزا منتقل شدند.