۸۲ نسبت پیشرفت مادی در مونتاژ بیمارستان تامین اجتماعی آبادان


مدیرعامل نمایندگی بیمه اجتماعی خوزستان پیشرفت مادی قالب احداث بیمارستان تامین اجتماعی آبادان را ۸۲ نسبت گفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: همراه خود سازماندهی بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی آبادان، جایگزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری برای حاضر شرکت ها به این بیمارستان شده است. بیمه شدگان آبادان، خرمشهر، جزیره مینو، اروندکنار، دارخوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادگان.

دکتر امیرحسین بنی احمد روز پنجشنبه در بازدید اجتناب کرده اند بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی آبادان گفت: همراه خود استفاده از اجتناب کرده اند این بیمارستان حاضر شرکت ها درمانی متنوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت نسبی بیمه شدگان فراهم تبدیل می شود.

وی افزود: مونتاژ بیمارستان ۳ تختخوابی بیمه اجتماعی آبادان در زمینی به مساحت ۳.۴ هکتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیربنای ۳۰۰۰ متر مربع اجتناب کرده اند سال ۹۵ تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به توضیحات مختلف متوقف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مهرماه ۱۴۰۰ چالش بیش اجتناب کرده اند پیمانکار سوم ۷۶ نسبت.

سرپرست معامله با تامین اجتماعی خوزستان اظهار داشت: طبق وعده پیمانکار در صورت عدم وجود ضرر خاصی این بیمارستان به همان اندازه نوک مهرماه ۱۴۰۱ پایان دادن تبدیل می شود.

بنی احمد برای بازدید اجتناب کرده اند چالش بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات درمانی آبادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرمشهر به این شهرها سر خورد.

{در این} بازدید مشاور پیمانکار چالش بیمارستان همراه خود حاضر گزارشی توضیحات برداشتن کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات پیش آمده را تشریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید کرد کدام ممکن است در صورت تعمیر سبدها، چالش در موعد مقرر پایان دادن تبدیل می شود.

سرپرست معامله با تامین اجتماعی اجتناب کرده اند تولید دیگری امکانات درمانی تحمل محافظت آبادان نیز بازدید کرد.