۹۵ سهم محافظت ایمن سازی در استان تهرانواکسیناسیون در استان تهران تحمیل شد به منظور که ۲۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۰ هزار واکسن در استان تهران تزریق شد کدام ممکن است ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ هزار دوز درمورد به مرحله سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار نفر در وسط اول تزریق شد.