HE مازیار لرستانی از اولین خرید مرد + فیلم


مازیار لرستانی با اولین خرید مردش دلش را شاد کرد.

مازیار لرستانی

رویداد ۲ بارترینها نوشت: مازیار لرستانی با اولین خرید مردانه دلش را شاد کرد.

او با انتشار این ویدئو نوشت:

گاهی اوقات یک چیز کوچک کل روز را بهتر می کند.

با خرید این پاپیون لبخند شیرینی به لبم آورد..لبخند احمقانه ای که ساعت ها قلبم را پر کرد.