کدام کشورها به اهداف جهانی واکسن COVID-19 دست یافته اند؟


برای هر کشوری ، سطح فعلی واکسیناسیون را به عنوان میانگین افرادی که روزانه اولین دوز واکسن را دریافت می کنند ، محاسبه می کنیم. در 14 روز گذشتهبه

ما تخمین می زنیم که نرخ نهایی واکسیناسیون در طول سال تغییر نخواهد کرد. با افزودن این سهم مورد انتظار به نسبت جمعیت واکسینه شده ، ما پیش بینی می کنیم که چند درصد از مردم حداقل یک دوز تا 1 ژانویه 2022 خواهند داشت. 30 روز.

این روش به این معنی است که پیش بینی ها افزایش یا کاهش نرخ واکسیناسیون را در آینده در نظر نمی گیرند ، که ممکن است ناشی از تغییر در معیارهای واجد شرایط بودن ، تحویل یا کمبود واکسن یا سیاست های جدید دولت باشد.

دیدگاهتان را بنویسید