اگر ذرت هر شخصیتی باشد ، گوزن خوب کار می کنداگر ذرت هر شخصیتی باشد ، گوزن خوب کار می کند

دیدگاهتان را بنویسید