چگونه می توان با Dori Clark در کوتاه مدت به یک متفکر بلند مدت در جهان تبدیل شد • پادکست Mind Love203: چگونه می توان با Dori Clark یک متفکر بلند مدت در جهان بود • پادکست Mind Love