کدام غذاها برای افزایش میل جنسی بهتر است؟ : تغذیه


من در این مورد نیز کنجکاو هستم ، غذاهای زیادی را با برچسب داروهای جنسی دیده ام ، همه آنها را امتحان کرده ام ، اگر تفاوت را احساس کنم ، چیزی احساس نمی کنم.

اگر شاخ هستم ، شاخ هستم ، اگر نه ، نیستم. غذا از این نظر روی من تأثیر نمی گذارد.

شاید مال من بود

دیدگاهتان را بنویسید